Quan Hệ Đối Ngoại

Paul Lê
Giám đốc Kiến tạo
Giá trị Chia sẻ và Xuất Khẩu
Nguyễn Thị Bích Vân
Giám đốc Truyền thông
Tập đoàn
Chalermchai Pornsiripiyakool
Giám đốc Trách nhiệm Xã hội và Đối ngoại Quốc tế
Phạm Thị Thùy Linh
Giám đốc Quan hệ chính phủ
(miền Bắc)
Nguyễn Thị Thu Hiền
Giám đốc Quan hệ chính phủ
(miền Trung và miền Nam)

Search