Quan Hệ Đối Ngoại

Paul Lê
Giám đốc Kiến tạo Giá trị
Chia sẻ
Nguyễn Thị Hồng (Rose)
Giám đốc Trách nhiệm
Xã hội Doanh nghiệp
Nguyễn Thị Bích Vân
Giám đốc Truyền thông
Tập đoàn
Chalermchai Pornsiripiyakool
Giám đốc Đối ngoại Quốc tế
Phạm Thị Thùy Linh
Giám đốc Quan hệ chính phủ
(miền Bắc)
Nguyễn Thị Thu Hiền
Giám đốc Quan hệ chính phủ
(miền Trung và miền Nam)

Search