Điều Khoản và Điều Kiện

Website này được cung cấp bởi Central Retail tại Việt Nam (“CRV”). Việc sử dụng Website này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều Khoản Và Điều Kiện bên dưới.

1. Quyền từ chối trách nhiệm

Với sự quan tâm đặc biệt được thực hiện nhằm đảm bảo thông tin trên website này là chính xác, chúng tôi không cam đoan về mức độ chính xác và có quyền thay đổi thông tin trên Website này (bao gồm các Điều Khoản Và Điều Kiện dưới đây) bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Phải kiểm tra các Điều Khoản Và Điều Kiện này mỗi khi sử dụng Website để nắm được những thay đổi mới nhất.

CRV cung cấp Website này trên cơ sở “tương đối” và không đại diện hay đảm bảo nội dung chứa trên Website (bao gồm từ ngữ, biểu đồ, thông tin quảng cáo, dữ liệu đo lường, các liên kết hay mục nào khác), đồng thời từ chối đại diện và bảo đảm thông tin đó. Những quan điểm được đăng tải trên website này không phải là ý kiến thực tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng như bất cứ cá nhân, tổ chức đóng góp nào khác cho website này không chịu trách nhiệm hay được phép đảm bảo, cam kết, ra điều kiện, quy định thời hạn, cũng như các việc liên quan đến điều kiện, chất lượng, hiệu suất, độ chính xác, độ phù hợp, độ thích ứng có chủ đích, quá trình hoàn thành, hay miễn virus từ những nội dung chứa trong Website hoặc những nội dung đó sẽ chính xác, cập nhật liên tục, không bị gián đoạn hay không bị lỗi.

Bất cứ nội dung nào được đăng tải trên website này đều không liên quan hay được xem là tư vấn tài chính, pháp lý. Những thông tin có trên website này đều không phải là lời kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh vào CRV và những quyết định đầu tư, hợp tác kinh doanh không nên phụ thuộc vào những thông tin đó.

2. Miễn trừ trách nhiệm

Bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho CRV và các Công Ty Liên Kết của CRV đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Công Ty có thể phải chịu do Bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp hoặc các hành động mà Bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Bạn về khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng này nếu có phát sinh.

3. Sở hữu trí tuệ

CRV sở hữu tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng và tên miền có trong Website của CRV và/hoặc có quyền sử dụng hợp lệ từ bên cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba. Việc sửa đổi, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bản quyền của bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng và tên miền nào trên Website của CRV cho bất cứ mục đích nào đều không được phép.

CRV sở hữu quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu, thông tin trên Website của CRV hoặc có quyền hợp pháp từ đơn vị cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba để sử dụng tài liệu, thông tin trên Website của CRV. Các tài liệu, thông tin tại Website này không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào cho dù là toàn bộ hoặc từng phần cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CRV.

4. Sự gián đoạn và Thiếu sót trong dịch vụ

Trong khi chúng tôi cẩn trọng để đảm bảo rằng tiêu chuẩn của website này ở mức cao và duy trì tính liên tục của nó, Internet không phải lúc nào cũng là một phương thức ổn định và những lỗi, thiếu sót, gián đoạn dịch vụ và sự trì hoãn có thể xảy ra bất cứ khi nào. Do đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào vận hành liên tục website này (hay bất cứ phần riêng biệt nào của nó).

5. Vô hiệu

Trường hợp Điều Khoản Và Điều Kiện nào của chúng tôi không thể thực thi (bao gồm cả điều khoản miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi), thì việc thực thi những phần khác trong điều khoản này vẫn không bị ảnh hưởng.

6. Liên kết

Website này có chứa các liên kết đến Website của bên thứ ba mà CRV không kiểm soát được. CRV không chịu trách nhiệm về nội dung các Website của bên thứ ba hoặc bất kì tổn thất nào có thể phát sinh từ việc sử dụng Website của bên thứ ba. Sự hiện diện của một liên kết đến một bên thứ ba không nhất thiết là CRV xác nhận Website đó hoặc có hợp tác với chủ sở hữu Website đó.

7. Trách nhiệm pháp lý

Mọi tranh chấp phát sinh từ Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng Website này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và sẽ được giải quyết tại Tòa Án có thẩm quyền tại Việt Nam

8. Chính sách bảo vệ dữ liệu Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào.