Mở Rộng & Phát Triển Dự Án

Nguyễn Quốc Huy (Stanley)
Giám đốc Phát triển
Bất động sản
Phạm Thị Thùy Linh
Giám đốc Mở rộng & Phát
triển Quỹ đất GO!, Đất công
(miền Bắc)
Trần Thị Phương Lan
Giám đốc Mở rộng & Phát
triển Quỹ đất GO!, Đất công
(miền Trung và miền Nam)
Sophie Lenglet
Giám đốc Chiến lược,
Thu hồi & Phát triển
quỹ đất

Search