Mở Rộng & Phát Triển Dự Án

Trần Thị Phương Lan
Phó Giám đốc khối Mở rộng &
Phát triển Quỹ đất
Phạm Thị Thùy Linh
Giám đốc khu vực phía Bắc
Nicolas Lê
Giám đốc khu vực phía Nam
Sophie Lenglet
Giám đốc Chiến lược,
Thu hồi & Phát triển
quỹ đất

Search