Mở Rộng & Phát Triển Dự Án

Sophie Lenglet
Giám đốc Chiến lược,
Thu hồi & Phát triển
quỹ đất
Trần Thị Phương Lan
Phó Giám đốc Khối Mở rộng & Phát triển Quỹ đất,
Giám đốc khu vực miền Trung
Phạm Thị Thùy Linh
Giám đốc khu vực miền Bắc
Nicolas Lê
Giám đốc khu vực miền Nam

Search